שאלה:

מצוי כיום חסה מגידולי מים [ללא עפר] ברצוננו לשאול האם יוצאים ידי חובת מרור בירק הגדל בגידולי מים או שצריך דוקא גידולי קרקע, כמו כן רצינו לדעת מה ברכת החסה הזו האם בורא פרי האדמה או שהכל.

תשובה:

גידולי מים לדעת רוב הפוסקים ברכתם אדמה [כמבואר בשו"ת שבט הלוי ח"א סי' רה בהערות לסי' רד, ובשו"ת אור לציון ח"ב פרק יד, תשובה יג וכך דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל], ואפילו לסוברים שברכתם שהכל [עי' חיי אדם כלל נא סעי' יז], מכל מקום יוצאים בה י"ח מרור כיון ששם ירק מר עליהם.

להרחבה וביאור התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.