שאלה:

גדלו לי כלאי הכרם בגינה ונאמר לי שעלי לעקור אותם, אני יכול לעקור את הגפן ויכול לעקור את הירקות מה עדיף שאעקור?

תשובה:

כשיש כלאים של גפן וירק וכיו"ב ההוראה היא לעקור את הירק, והטעם הוא שבדרך כלל בעקירת עץ שלא לצורך יש איסור בל תשחית. רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ח. ובנוסף לזה מדובר בעץ שעושה פירות יש גם סכנה בעקירתו כמבואר בט"ז יו"ד סימן קטז סק"ז,

ולכן על אף כאשר עוקר את העץ משום שישנה חובה הלכתית לעקרו, כמו במקרה זה כשאר ישנו איסור כלאים, או עץ שניטע בשביעית וכיו"ב, אין בזה איסור בל תשחית וכך גם כן אין לחוש לסכנה, כיון שמטרתו לעקור את האיסור, אבל אף על פי כן כאשר הוא יכול לעקור את הירק ולהשאיר את העץ נראה שעדיף לעשות כן. וכך גם משמע ברש"י במנחות עא. במשנה שכתב שעוקר את הזרעים.

גם מבחינה מעשית התהליך של עקירת הירק הוא מהיר יותר ואולי משום כך יש לעקור את הירק ויש לעיין.

ובמקום שיש לו עדיפות או צורך לעקור דווקא את האילן יש לשאול לחכם כיצד נכון לעשות זאת ועל ידי מי.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.