שאלה:

האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות מאתרוג מורכב על אתרוג שאינו מורכב?

תשובה:

אפשר להפריש מאחד על השני. (משפטי ארץ תרומות ח, ד) אף שלעניין מצות נטילת לולב דעת הרבה מן הפוסקים שאין יוצאים ידי חובה, מכל מקום כתב  החזון איש (כלאים ג סק' ז), שאתרוג המורכב עם לימון אינו כלאים עם אתרוג שאינו מורכב כיון שהפירות דומים דמיון גמור, ולעניין נטילת לולב זהו דין אחר. אמנם עין עוד חזון איש (כלאים ב סק טו ובשו"ת הר צבי סי עח) שנסתפק בדבר עיון שאתרוג המורכב יש בו חלק ממין אחר.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.