שאלה:

אחד מידידי אפה בביתו 'מצה עשירה', מקמח ומי פירות בלבד, ולא עירב בה אפילו טיפה אחת של מים. האם צריך להפריש חלה ממצה זו?

תשובה:

לדעת השולחן ערוך גם עיסה שנילושה בשאר משקים חייבת בחלה, וכך נוהגים בני ספרד.

אך יש מן הראשונים שסוברים שאינה חייבת בחלה אלא אם כן נילושה במים, או באחד מהמשקים: יין, שמן-זית ודבש דבורים. אך אם נילושה בשאר השמנים, במיצי פירות או בביצים, היא פטורה מן החלה. ויש מהפוסקים שחששו לדעתם והורו שבאופן זה יפרישו בלי ברכה, וכן מנהג בני אשכנז.

ברם לכל הדעות ראוי לכתחילה שלא ללוש עיסה שיש בה שיעור חלה, במי פירות בלבד, וזאת כדי שלא להכנס לספק ברכות, אלא יתן בה גם מים, יין או שמן זית. ובביאורים נבאר טעם נוסף שלא ללוש שיעור חלה במי פירות בלבד.

בענין כמות המים שיש לערב בעיסה כדי שתתחייב בחלה לכל הדעות: יש אומרים שמספיקה אפילו טיפה אחת, ויש אומרים שצריך שהמים יהיו הרוב. ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל מסרו שאין צריך שהמים יהיו הרוב, אבל צריך שיערב בה כמות חשובה של מים, שיהיו חלק נכבד מהעיסה.

אם אינו מערב בה מים, אלא יין, שמן זית או דבש דבורים, צריך שמשקים אלו יהיו רוב ביחס למי הפירות.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.