שאלה:

האם יש לחוש בעקירת עץ שהוא ספק כלאים, ואני מעונין לעקרו כדי שלא לעבור על איסור קיום כלאים, יש לחוש משום איסור בל תשחית ומשום הסכנה שיש בעקירת עצי מאכל?

תשובה:

הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה [הליכות שדה גליון 181 במאמרו של ראש הבית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א] דכל שעוקר משום ספק כלאים, אין בזה משום בל תשחית, וגם לא משום סכנה. 

וכן הוא בשו"ת דברי חיים (יו"ד א סימן ס'): "ומה שהמציא דלא שייך להחמיר משום דעושה איסור בל תשחית וזה ליתא כלל דהרי חזינן דבשביל צורך מותר להשחית כמבואר ברמב"ם ז"ל גופא [הל' מלכים פ"ו ה"ח], ואין צורך גדול מזה לשמור מספק איסור תורה". 

וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב (מהדורא רביעאה, ח"א, סי' כח). 

לעיון בהליכות שדה גליון 181

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.