שאלה:

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

תשובה:

אתה רשאי להותירם. פירוט:

עצי התפוחים אינם מורכבים, אלא על מינם, ואין בהם כל בעיה הלכתית.

עץ הפומלה רובו מורכב על ספק מינו, ואסור לנטוע אותו. אך אחר שכבר נטעו אותו, מותרים הם בקיום.

והסיבה להיתרם כיוון שדעת החזו"א להתיר קיום בספק כלאים, וכיון שהם מורכבים על עצי הדר אחרים, על כן הם מותרים בקיום, דכל עצי ההדר נחשבים ספק מינם.

עצי הלימונים רובם מורכבים על כנות וולקה, שיש שהתירו אותם אף בנטיעה כיוון שהוולקה נחשב מינם, וכן הורה הגר"נ קרליץ זצ"ל.

אולם יש מחמירים דהוי בכלל ספק מינו, וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וגם בזה מותר לקיימם וכדלעיל.

מאמר על דיני הרכבה באילנות ←

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.