שאלה:

האם מותר להשקות עצים המורכבים על ספק מינם ולטפל בהם כל טיפול אחר שנדרש, מאחר שהחזו"א התיר לקיימם?

תשובה:

בחזו"א (כלאים ב, ט) התיר בהרכבה של מינו על ספק מינו אף בהשקאה וניכוש

וטעם ההיתר הוא, כיון שלגבי האיסור דאורייתא יש ספק ספיקא להתיר [אפשר דהוא מינו. ואת"ל דאינו מינו, אפשר דקיום מותר מן התורה] ולגבי איסור דרבנן בקיום כלאי אילן יש להקל בספק מינו, דספיקא דרבנן לקולא.

[אמנם יש לציין שבכמה מקומות בחזו"א נראה מלשונו שרק צידד להקל, ויש מקום למחמיר להחמיר ואכמ"ל.]

מאמר על דיני הרכבה באילנות ←

 

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.