תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"א

תלמוד ירושלמי
סדר זרעים מהדורת קרן רא"ם
הוצאה מהודרת פרי עמל רב של ת"ח מובהקים
העוסקים שנים רבות בלימוד מעמיק של התלמוד
הירושלמי סדר זרעים
נוסח מוגה עפ"י כת"י עתיקים.
ביאורי הגר"א נערכו לאחר הגהות כולל הדגשת
דיבור המתחיל.
ילקוט ראשונים, על סדר הדף הובאו דברי
ראשונים מפירושם על הבבלי, ספרי וספרא
ומובאות מספרי שו"ת על הסוגיות.
פירוש מקיף ומעמיק על פשט הירושלמי- כולל
משא ומתן על דברי המפרשים כדרכה של תורה
עם ציון מקורם, אלפי מראי מקומות ועוד.
תוספות מיוחדות: גירסת הרש"ס ופירושו, פירוש
מהר"א פולדא והניר, דפוס ולינא בהוצאת מאורי
אור, משניות ע"ג פירושים (הוצאת מסורת הש"ס)
לקט סוגיות מהבבלי הנוגעות לסוגיות בירושלמי.

80.00