משפטי ארץ סט

משפטי ארץ – סט ב"כ

ספר שהפך לנחלת הכלל.
אוצר בלום של כל פרטי הלכות שביעית הנוגעות למעשה.
פרי עמלו של הרב שאול רייכנברג. הספר ערוך בבהירות
וכולל את מקורות ההלכה בש"ס, ראשונים ואחרונים, בסוף
הספר מפתח מפורט עם אלפי ערכים.
נמכר יחד עם משפטי ארץ על ערלה, חלה, כלאים ותרו"מ.

80.00