משניות דברי שיר כלאיים

משניות דברי שיר – כלאים (פרקים א-ג)

              מסכת חלה, שביעית וכלאים
              הרב שאול רייכנברג שליט"א
פירוש בהיר ופשוט המשולב עם הערות עיוניות. מיועד
להבנת המשניות בעניני זרעים גם לאנשי העיר שלא
הורגלו לסוגי העבודות והטיפולים הדרושים בשדה לגידול
הפרי והירק. גם הלומדים בעיון מקבלים רקע על הסוגיות
ושיטות הראשונים בכל נושא. נוסף בחיבור זה הלכות
מעשיות מצויות ומזדמנות עפ"י העולה מהמשניות,
בבחינת אסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא.

28.00