מצוות הארץ

מצוות הארץ

              הרב קלמן כהנא זצ"ל
ספר המקיף את כל הלכות המצוות התלויות בארץ,
ומבוסס על פסקי מרן בעל החזון איש זצללה"ה מאת
תלמידו הרב קלמן כהנא זצ"ל.

30.00