תרומות ומעשרות

חוברת תרו"מ – מהדורה חדשה

חוברת הכוללת את הלכות הפרשת תרומות ומעשרות
בשפה ברורה, ביאור נוסח ההפרשה ודרכי ההפרשה
הטכניות.

12.00