הלכה למעשר תלמידות

הלכה למעשר

 חוברת להנחלת הלכות תרו"מ לתלמידות
כתובה בלשון ברורה ומעניינת ומיועדת לכיתות
הגבוהות של בית הספר היסודי. החוברת כוללת
עבודות, מדבקות ושקף המסביר את נוסח הפרשת
תרו"מ. לחוברת זו ניתן לרכוש מדריך למורה ולהורה.

12.00