הליכות שדה גיליון 228

הידיעון יוצא לאור מזה כ-30 שנה ע"י בית המדרש
להלכה בהתישבות וכולל בירורים הלכתיים וחידושים
של רבני ביהמ"ד בשאלות שמתעוררות בכל הנוגע
למצוות התלויות בארץ בזמן הזה. בנוסף משמש
הידיעון במה לפרסום תשובות גדולי הפוסקים
בדורנו. פרסום מידע חיוני בנוגע לכשרות המזון וכן
מידע רב בתחומים נוספים כגון אחוזי ערלה בשוק,
מועדי ביעור פירות שביעית ועוד.

נא לציין בהזמנה מספר גיליון.

8.00