דיני תרומ לאריזל

דיני תרומות ומעשרות לרבינו האר"י ז"ל

רבינו מרן הרב חיים ויטאל זצ"ל, בספרו שער המצוות
הביא פסקי הלכות ודינים במצוות התלויות בארץ, מרבו
הגדול האריז"ל אשר שנים רבות היו עלומים מכלל ציבור
הלומדים. בספר זה הובאו הלכות אלו ונתבארו בהרחבה ע"י
הרב מ. גלעדי, בנוסף הביא המחבר את רבותינו האחרונים
שדנו בהלכות אלו ותוך כדי משא ומתן נרחב איזן וליבן את
השיטות לתועלת הציבור.

30.00