מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

שאלות ותשובות

'עני' לעניין מעשר עני

שאלה:

מי הוא הנקרא כיום 'עני', שאפשר לתת לו מעשר עני?

תשובה:

בזמננו, מי שאין לו פרנסה מסודרת לכדי מחייתו, הוא ובני ביתו הסמוכים על שולחנו, נחשב כעני. ואף אם מסודר בפרנסתו לצורך מחייתו, אלא שיש לו הוצאות נוספות, כגון לצרכי נישואי ילדיו או לצרכי רפואה וכיוצא בזה, נחשב גם כן לעני, ואפשר לתת לו מעשר עני.
מעשר עני מאתרוגים

שאלה:

המפרישים מעשר עני מאתרוגים, האם הם רשאים להפריש לשם כך אתרוגים הפסולים למצוה אך ראויים לאכילה?

תשובה:

כן. והגם שמצוה לתת למעשר עני מן הפירות המובחרים, מכל מקום די שיהיו מן המובחרים לאכילה, ואין צריך שיהיו מן הכשרים למצווה. שהרי חיובו של האתרוג בתרומות ומעשרות הוא מחמת היותו פרי שראוי לאכילה, לא מחמת שהוא עומד למצוה.