מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

הגדרת ירק ואילן בפטל ובננה

הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"אמחבר ספר משנת השדה שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים…

כלאי ירק - הרכבה וקיום

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"אמרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום עיון…

שאלות ותשובות

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

שאלה:

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

תשובה:

איסור כלאי זרעים אינו נוהג בחו"ל, ולכן מותר לזרוע מיני ירקות שונים ללא כל הרחקה ביניהם.  לעומת זאת איסור כלאי אילן נוהג גם בחו"ל, וכיון שרוב העצים בזמננו הינם מורכבים, יש לבדוק האם העצים מורכבים מין על שאינו מינו.  >> עיין מאמר הדרכה לרכישת שתילי עצי פרי ללא כלאים כמו"כ גם איסור כלאי הכרם נוהג בחו"ל.

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

האם ניתן להשאיר עצי פרי שיש בהם חשש כלאי הרכבה?

שאלה:

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

תשובה:

אתה רשאי להותירם. פירוט: עצי התפוחים - אינם מורכבים, אלא על מינם, ואין בהם כל בעיה הלכתית. עץ הפומלה - רובו מורכב על ספק מינו, ואסור לנטוע אותו. אך אחר שכבר נטעו אותו, מותרים הם בקיום. והסיבה להיתרם כיוון שדעת החזו"א להתיר קיום בספק כלאים, וכיון שהם מורכבים על עצי הדר אחרים, על כן הם מותרים בקיום, דכל עצי ההדר נחשבים ספק מינם. עצי הלימונים - רובם מורכבים על כנות וולקה, שיש שהתירו אותם אף בנטיעה כיוון שהוולקה נחשב מינם, וכן הורה הגר"נ קרליץ זצ"ל. אולם יש מחמירים דהוי בכלל ספק מינו, וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וגם בזה מותר לקיימם וכדלעיל. מאמר על דיני הרכבה באילנות ←

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

איסור כלאי זרעים בחו"ל

שאלה:

אנו גרים בחו"ל וזרענו תירס ליד עגבניות ומישהו העיר לנו שזה כלאים האם כך?

תשובה:

אין כלאי זרעים נוהגים בחו"ל כלל אפילו מדרבנן ולכן הכל מותר. (שו"ע יו"ד סימן רצו סעיף ב)

אמנם בארץ ישראל צריך לדעת שכיון שהתירס הוא קטניות לא מספיק טפח וחצי בינו לבין העגבניות אלא ששה טפחים כדין ההרחקה בין קטניות לירקות.

לטבלת ההרחקות לחץ כאן >>

אנו גרים בחו"ל וזרענו תירס ליד עגבניות ומישהו העיר לנו שזה כלאים האם כך?

החלוקה בין ירק וקטנית לגבי כלאים

שאלה:

אני רוצה לזרוע בגינה כמה מיני ירק וקטנית, והבנתי שדיני ההרחקה בין ירקות לקטניות שונים זה מזה, מה ההבדלים בין דיני הרחקות הכלאים שלהם? וכיצד אדע מה נחשב ירק ומה נחשב קטנית מבחינה הלכתית?

תשובה:

אכן דיני ההרחקות בין ירקות וקטניות שונים זה מזה ושינם שלושה חלוקות: בין שני מיני ירק, בין ירק לקטנית, בין שני מיני קטנית. בין שני מיני ירק צריך להרחיק 15 בין נקודות היציאה של הגבעול. בין ירק לקטנית צריך להרחיק 60 ס"מ בין נקודות היציאה של הגבעול. בין שני מיני קטניות או תבואה צריך להרחיק 6 מטר ו 12 ס"מ בין נקודות היציאה של הגבעול. ההגדרה של ירק היא כשאר החלק הנאכל הוא או העלים עצמם, כחסה סלרי וכדומה, או פרי הירק כמלפפון, עגבנייה פלפל וכדומה. כאשר החלק הנאכל הוא הזרע, כבחומוס תירס שעועית וכדומה הרי הם נחשבים קטניות. ולכן בין עגבנייה לחסה – לדוגמא, צריך להרחיק 15 ס"מ, בין עגבנייה לתירס יש להרחיק 60 ס"מ ובין תירס לחומוס יש להרחיק 6 מטר ו 12 ס"מ. ישנם מינים כשעועית פול וכדומה הגדרתם כירק או קטנית תלויה לשם מה זורעים אותם, אם זורעים אותם לאכילת התרמיל – דינם כירק, ואם זורעים אותם לאכילת הזרע בפני עצמו דינם כקטנית, שיעורי ההרחקה תלויים בכוונת הזורע. ברשימה זו תוכלו לראות רשימה חלקית של צמחים לפי חלוקה בין זרע לירק. יש להדגיש ששיעורים אלו רלוונטיים רק בזריעה של 'יחידי' כלומר זרעים בודדים שטח הזריעה שלהם הוא פחות מ 60 ס"מ ברצף, במידה ומדובר בשטח זריעה העולה על רוחב זה השיעורים משתנים וכפי שניתן לראות בפירוט בעמוד זה. למאמר אודות הרחקות שונות לחץ כאן>>  

אני רוצה לזרוע בגינה כמה מיני ירק וקטנית, והבנתי שדיני ההרחקה בין ירקות לקטניות שונים זה מזה, מה ההבדלים בין דיני הרחקות הכלאים שלהם? וכיצד אדע מה נחשב ירק ומה נחשב קטנית מבחינה הלכתית?

הרחקה בין עצים שונים ובין עצים לזרעים

שאלה:

בגינה שבחצרי ישנם כמה וכמה עצי פרי וביניהם שתלתי ירקות, כעת עלה בדעתי שמא מכיוון שהירקות קרובים מאוד לעצים אני עובר חלילה באיסור כלאים, כמו כן אולי גם בין העצים לא הרחקתי מספיק?

תשובה:

בין עצים לעצים ובין ירקות לעצים לא נוהג איסור כלאים, אלא בין הירקות עצמם או בין גפן לירקות קטניות ותבואה. לכן אם הירקות בינם לבין עצמם רחוקים מספיק אין חשש כלאים. למאמר אודות הרחקות שונות לחץ כאן>>

בגינה שבחצרי ישנם כמה וכמה עצי פרי וביניהם שתלתי ירקות, כעת עלה בדעתי שמא מכיוון שהירקות קרובים מאוד לעצים אני עובר חלילה באיסור כלאים, כמו כן אולי גם בין העצים לא הרחקתי מספיק?

כלאים בכרוב וכרובית

שאלה:

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?

תשובה:

נראה שהם שני מינים, למרות שמבנה הצמח בהתחלה דומה (ולכן נראים בשם דומה), מכיון שכל אחד מגדל פרי אחר, זה מגדל עלים נאכלים וזה מגדל תפרחת נאכלת, והקובע בכלאים אם הם מין אחד או שני מינים כשדנים מצד הפרי, הוא הפרי הנאכל. כך מבואר בדברי הרמב"ם כלאים פרק א ח שהדמיון בין המינים לגבי כלאים תלוי (גם) בפרי.

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?