הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א
מרבני בית ההוראה

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא כלאי זרעים – שאלות מצויות בגינות וחצרות הבתים