הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א –
מרבני בית המדרש וראש כולל בבית המדרש,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש תשרי תשפ"ג
בנושא פירות שביעית שלא נתבערו