יום עיון ניסן תשפ"ב,
הגאון רבי יחיאל איתמר שליט"א

מחברי בית המדרש ועורך "הליכות שדה"

דין אמירה לנכרי בזריעה ובקצירה