הבא: סימן ע"ז השתתפות אבל בשמחות בש"ק <<

יו"ד סימן ע"ו

השתתפות אבל בשמחת ז' ברכות בש"ק

נשאלתי אודות ר"מ בישבה"ק הנמצא באבילות יב"ח על אחד מהוריו – ואחד מתלמידיו התחתן וביקשו המחותנים שישתתף עמם בסעודת שבע ברכות בש"ק וישא מדברותיו ודבר זה ודאי ישמח את החתן, והוסיפו שיש בזה גם הכנסת אורחים כלפי האבל הואיל ובני משפחתו נמצאים בחו"ל [אמנם יש לו היכן לילך למק"א].

בנידון דידן, הבנתי מרבינו שמכיון שמדובר בש"ק, וגם האבל נמצא בביתו לבד, וגם יש בזה – שמחת חתן וכלה, אפשר להתיר.