הבא: סימן ע"ה חתן תוך שבעה לפטירת אביו לענין עליתו לתורה <<

יו"ד סימן ע"ד

השתתפות אבל בסעודת סיום מסכת

הנני שב על הראשונות אשר דיברנו, אם אריך למיעבד סעודת סיום מסכת בליל השלושים על אביו זצ"ל.

מבואר בדברי הרמ"א (סי' שצא סעיף ב) דבתוך השלושים "אבל אסור לכל סעודת מצוה שבעולם" [אם לא שהיא בתוך הבית ע"ש] וגם הש"ך (סי' רמו סקכ"ז) היקל בסעודת סיום רק בתוך יב"ח ואם כן בליל שלושים (שעדיין דיני שלושים עליו) אין ראוי שיבוא להשתתף בסעודת סיום. אמנם כאשר הוא המסיים – ראיתי מביאים שיש שהקלו בדבר. אולם בנידון דידן שמעתי ממרן שליט"א שכאשר עושים הסעודה לכבודו של הנפטר ויש סיבה וטעם שאינם יכולים לשנות המועד כגון שיום השלושים הוא יום ו' והכל רוצים לעלות לקבר ולשוב לביתם בעיר אחרת ואין בידם לדחות – ומשום כך עושים הסעודה בליל השלושים אפשר להקל.