הבא: סימן ע"ד שתתפות אבל בסעודת סיום מסכת <<

יו"ד סימן ע"ג

השתתפות אבלים בשמחת נשואי קרובים בתוך שלושים

בדבר השאלה של השתתפות אבלים בחתונת בן אחותם בהיותם אבלים על הוריהם בתוך שלושים.

הלכה פסוקה דאבל אסור בשמחה ומחמת כן אסור לישא אשה כל שלשים כמבואר בשו"ע (ריש סי' שצב, ועיין בסי' שצא) דאסור לאבל להשתתף ולהכנס לבית המשתה, ומבואר ברמ"א שסעודת נשואין היא סעודה שיש בה שמחה. אמנם המהרשד"ם (יור"ד סי' רב) התיר לאחים שהינם בני החופה להשתתף בסעודת נישואין בתוך י"ב חודש, ובזרע אמת (ח"ג סי' קע) כתב לאסור [ואף הוסיף שלולי דמסתפינא אין תשובה זו מהמהרשד"ם], ואף האחרונים שהקלו כמהרשד"ם (עיין מ"ש המהריק"ש) הקלו באבלות י"ב חודש אבל לא הקלו באבלות על אביו ואמו בתוך שלושים – ולכן להיכנס לאולם החתונה ולהשתתף בשמחה, קשה להתיר (ראה להלן).

אמנם בענין ליכנס לחופה מבואר (שם סעיף ג') דלשמוע הברכות יש מתירים, ואם אכן החופה אינה בפנים האולם אלא בחוץ – מותר, אך לא יכנסו שם בשעת כיסוי הכלה לאולם דתרתי איכא, שיש בזה כניסה לאולם וגם שעת מזמוטי חתן וכלה. ושמעתי ממרן עט"ר שליט"א דאפשר לילך למקום החופה אף שצריך להכנס לאולם ולצאת למרפסת דבנידון זה אפשר לומר שהאולם אינו אלא מעבר למקום החופה [וכ"ז מחמת שמדובר בדודי החתן – שאל"כ יש לדון אם להתיר זאת בתוך ל' על אביו כמבואר ברמ"א ובנו"כ שם].