יו"ד סימן נ'

קריאת שם לתינוק לפני הברית

המנהג הוא שאין קוראים שם עד המילה, ובין הטעמים, שגם אברהם אבינו נשתנה שמו במילה, וגם הפסוק "ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו" (בראשית ב') ר"ת מילה (האדם, לראות, מה, יקרא).

וגם אם מתאחר מועד המילה מסיבות רגילות כגון נתרפא וממתינין שבעה ימים, או כשממתינים למולו עד שיגיע למקום מסוים, אעפ"כ המנהג הוא שממתינים עם קריאת השם עד לברית.

וממרן עט"ר שליט"א שמעתי לחלק בין אם מתאחרת הברית מטעמים שבשיגרה לבין אם יש איחור מחמת פגם בריאותי ומבקשים להתפלל בעבורו שאז ודאי רצוי יותר להתפלל כשיש לתינוק שם (ואע"פ שכמובן ניתן להתפלל על הרך הנולד לאשה בת האשה). ולכן יקראו לו שם ובעזה"י בברית ישובו ויקראו השם ויאמרו "וניקרא שמו בישראל".