הבא: סימן נ"ח מדידת בגד בחשש שעטנז <<

יו"ד סימן נ"ז

בית מזוזה

בס"ד, י"ח מנ"א התשס"ד

הנני לאשר כי הבאתם קמי' מרן רבינו עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א, בית מזוזה אשר גב בית המזוזה מחובר למשקוף באופן קבוע והמזוזה נמצאת בתוך מעמד פנימי ועלי' מכסה, כך שהבא להסיר המזוזה לצורך בדיקה וכדומה איננו צריך להוריד גב המזוזה שנשאר מחובר למזוזת הבית ודי בכך שיסיר המכסה ויוציא את המזוזה. בניתם מזוזה זו כדי שתהא כשרה גם לשיטת הגר"א. דהנה במעשה רב (אות צח) כתב "לא יכרוך המזוזה בקלף וכדומה שלא יהא הפסק דבר בין המזוזה למזוזת הבית" (ראה פתחי תשובה סי' רפט סק"ב) ובכל המזוזות הרי המכסה האחורי חוצץ בין המזוזה למזוזת הבית, ובמזוזה שלכם מכיון שגב המזוזה בטל לבית לתמיד ואין מורידים אותו הבנתי מרבינו מרן שליט"א שצורת הנחה שהגב האחורי מתבטל באופן קבוע מועילה אף לפי הגר"א (ויש להאריך במ"ש במקדש מעט ריש סי' רפ"ט, ובעמק ברכה הלכות מזוזה סי' י).