הבא: סימן נ"ז בית מזוזה <<

יו"ד סימן נ"ו

חיוב מזוזה בחדר נט"י

בס"ד, י"ז מר חשון ס"ז

בבנין בית המדרש בהר נוף, בנו חדר גדול המיועד לנט"י שהינו מעבר לחדרי שירותים, ולפניו יש מסדרון ארוך המוביל לבית המדרש. כאמור החדר משמש רק לנט"י וכמבוי כניסה לשירותים. אולם מבחינת הגודל יש בו ד"א על ד"א – ונשאלנו, אם חייב מזוזה, והיכן להניחה.

ובעוניי חשבתי – כי החדר כשלעצמו ודאי שאין לחייבו מצד בית שער משום שזה בית שער למקום שפטור ממזוזה (שירותים), אלא יש לחייבו מצד שהוא מיועד לנטילת ידים. אמנם מאידך אין לך תשמיש עראי גדול מזה (גם אם לא נחשיבו כבית החיצון של בית המרחץ) שאין משתמשין בבית זה לדירה אלא רק לנט"י, ולכן מכיון שהחדר אינו חייב במזוזה יש לקבוע את המזוזה מצד ימין לכיוון המסדרון שהוא בית שער למקום חשוב (הספריה או בית המדרש), וה"ז כמו עשרה בתים זה פתוח לזה – הואיל והפנימי חייב במזוזה כולן חייבין (רמב"ם הל' מזוזה פ"ו ה"ח) ויש לשים בימין לכוון הפנימי.

מכיון שהתעורר ויכוח בבית המדרש אודות הדבר הבאתי את הדברים קמי' מרן שליט"א, והבנתי ממנו ששימוש קבוע לנט"י – ה"ז משימושי הדירה המחייבים. אמנם, אם הי' לפני חדר זה חדר שבו היו משתמשים שימוש חשוב יותר מחדר נט"י הי' מיקום המזוזה מימין בכניסה לחדר, אך כאן שיש מסדרון, יש להניח מימין הכניסה לחדר נט"י.