הבא: סימן כ' תשובת מורנו הגאון בעל "שבט הלוי" שליט"א בענין הפרשה בתערובת <<

זרעים סימן י"ט

עוד בענין הנ"ל

הנני שב על הראשונות להסביר מפני מה אנחנו מקפידים לעשות כל מאמץ להפריש במרכזי השיווק ובשווקים הסיטונאים ולא בחנויות.

כללו של ענין, כל שנפקח ונפריש תרו"מ במקום הראשון אליו מגיעה התוצרת, ההשגחה תהיה טובה יותר, וזאת משום כמה סיבות:

א. במקום הראשון אין כמעט תערובות של פטור וחיוב או דרגות חיוב שונות ממקומות שונים וגם ניתן להשגיח על כך.

ב. כשאנו מפקחים על המשגיח הראשון שמפריש מהפירות, אנו יכולים לדאוג שלא יהא מצב בו יפרישו תרו"מ בצורה שלא נוכל לתקן. כמו שלמשל קרה בעבר, באחד מהמפעלים הנמצאים תחת השגחה מהודרת שהמשגיח של הרבנות המקומית – שמפריש לפני המשגיח של אותו ועד כשרות, ומפריש בלא תנאי, נודע שאיננו מפריש מעשר שני, ואם כן מה מועילה ההפרשה המהודרת אח"כ, ועוד בעיות שונות כגון דא.

ג. נוכל לפקח באופן אמיתי שהתוצרת המגיעה לא נקטפה בשב"ק. (כי הפיקוח המקובל ע"י קביעת זמן הקבלה למשווק הקימעונאי איננו פיקוח נאות).

ד. במרכזי שיווק – מכיון שניתן לזהות טבל ודאי שלא הופרש, ניתן גם לתקן את נושא נתינת מעשר עני מטבל ודאי, דבר שלדאבוננו פרוץ עד למאד. (וראה במה שהארכנו בזה לקמן בסימן כו, כז באופני דרכי הנתינה של מעשר עני למעשה).