הבא: סימן ט"ו נתינת מעשר ראשון לכהן או ללוי <<

זרעים סימן י"ד

חובת ביעור מעשרות  בחלת חו"ל

א' אייר תשס"ה

קבלתי מכתבו – ובו שאל אחרי שחלה נוהג בחו"ל, האם יש בחלת חו"ל דין ביעור מעשרות.

אחד מחכמי ורבני ביהמ"ד הרה"ג ר"מ טבאל שליט"א הראה לי כי בספר אחרית השנים להאדר"ת (פ"ד ה"ג אות ז-ח) הסתפק לענין פירות חו"ל הסמוכים לאר"י – החייבים בתרו"מ, שהעלה צד שאין בהם ביעור מעשרות כמו בדמאי שאין חייב בביעור. אולם בהמשך דבריו חילק בין דמאי לארצות הסמוכות, ונראים הדברים שצריך לבער. ובספר תורת הארץ (פ"ג סי' מב) האריך להוכיח מדברי הראשונים שאין תרומת חו"ל טובלת. ובמהריט"א בכורות (פ"ד אות מ"ז) כתב שתקנת (נביאים או חז"ל) להפריש תרו"מ בחו"ל כוונתה שלא תישתכח תורת תרו"מ (ואין תקנת חז"ל כוללת איסור משום טבל) ולכן כיון שאינו טבל בודאי אינו חייב בו בביעור. ועוד הוסיף שאף אם נסבור שקיים דין טבל בתרומת חו"ל, מ"מ קל יותר מדמאי וכמו שבדמאי לא תיקנו ביעור ה"ה בפירות חו"ל (ראה עוד דרך אמונה פי"א סק"ל).

לפי"ז י"ל שגם בחלה הדין כן, דהרי אין חלת חו"ל חמירא מתרו"מ בחו"ל (ומצאנו שבכל המקומות הושוו הדינים). ועוד מצאנו הרבה קולות שיש בחלת חו"ל (כגון שיכול לאכול ואח"כ להפריש) וא"כ קל הוא מדמאי, וכמו שמצאנו בדמאי שאינו חייב בביעור ה"ה לגבי חלת חו"ל, וכסברת תורת הארץ לגבי תרו"מ במקומות הסמוכים. וכן מורה ובא מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א.