הבא: סימן י"ב הפרשת חלה במפעלים <<

זרעים סימן י"א

צירוף לשיעור חלה במקפיא ובמגש

במענה לשאלתכם באשה שאופה עוגות רבות לצורך שמחה וכדו' ובכל פעם אינה אופה כדי שיעור חלה, האם צריך לחשוש כאשר מניחים את העוגות כולן במקפיא שיצרפם לשיעור חלה. והאם יש חילוק אם המקפיא הוא תא אחד או מכמה תאים.

וכמו"כ במקום שכמה נשים אופות פחות מכדי שיעור חלה לצורך שמחה אצל אחת מהן, האם כאשר עורכים את העוגות על מגש אחד הוה צירוף לחיוב חלה.

 בירושלמי חלה (פ"ב ה"ב), אית תנא אין תנור מצרף, ובביאור דעה זו שאין תנור מצרף האריכו האחרונים, ויש שכתבו שתנור פטור מפני שמחובר לקרקע – ואינו כלי. לפי זה יש מקום לדון מה דינו של מקפיא העומד במקום אחד ואין מזיזין אותו מפני כובדו וחיבורו לחשמל, האם נחשב כמחובר לקרקע ואינו כלי. יתירה מזו יתכן ומקפיא נחשב ככלי "העשוי לנחת", כלומר עשוי לעמוד במקום אחד – בפרט אם נפחו מ' סאה או יותר, ואז יתכן דכמו שאיננו כלי לקבלת טומאה איננו כלי לענין צירוף סל. [דבר זה שכלי יותר ממ' סאה אינו מצרף אינו ברור ועיין במהר"ש ענגל (ח"ח ס'י צה). שבתי וראיתי דבענין צירוף סל של מקפיא האריך בשו"ת מחזה אליהו (סי' קיא ואילך)].

ולמעשה הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שמקפיא בעל תא אחד – שאין בו מ' סאה חשיב כצירוף סל. ואפשר לברך על צירוף סל זה. ומקפיא שנפחו מ' סאה – יש להפריש חלה בלא ברכה.

בדבר השאלה במקפיא כשיש תאים נפרדים אם מצטרפים העיסות. האחרונים דנו בצירוף סל שבתוכו כמה וכמה כלים אם הסל מצרף את כל העיסות שבכל הכלים, (ראה מה שציין בזה בלקט העומר פ"ו ס"ק יד), ויש לדון במקפיא שיש בו תאים נפרדים האם דומה לנידון זה. ובזה הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א כי יש להחמיר לתרי אנפי, והיינו שבמקרה שיש שיעור עיסה בצירוף כל העיסות שבכל התאים יפריש חלה [בלא ברכה] על כל העיסות שבמקפיא, אולם אם אחר כך יהי' צירוף נוסף כגון שיניחו אותם בכלי אחד או במקפיא בעל תא אחד, יחזור ויפריש בלא ברכה. ואם יש שיעור עיסה בחלק מהתאים יש להפריש חלה מאותו תא שיש בו שיעור חלה.

לגבי צירוף סל במגש שאין לו שפה – הלכה פסוקה בשו"ע (יו"ד סי' שכה), ואם נתנם על טבלה שאין לה לבזבז (שפה) אינם מצטרפין. וכתב שם הש"ך שדבר זה הוא איבעיא דלא איפשטא [וכוונתו לסוגית הגמ' פסחים דף מח], ולכן בזמן הזה שחלה דרבנן נקטינן לקולא, עכת"ד. והמנהג הוא להקל שאין בזה צירוף סל אפילו בחלת ארץ ישראל.

אמנם רוב המגשים שלנו יש להן סביב שפה נמוכה, לכן לדעת רוב הפוסקים אם החלקים התחתונים של העוגות נמצאים בתוך אויר שפת המגש, מצטרפות. [ועי' ש"ך שכ"ה ס"ק ג' שהב"ח חולק].