הבא: סימן ס"א הדלקת נרות שבת לתוספת אורה <<

או"ח ג' סימן ס'

בענין מילה בתוספת שבת במש"כ בישא יוסף (ח"ג סי' סז)

בס"ד, תמוז תשע"ב

לכבוד…

שלום רב

במענה למכתבו אודות מ"ש בשו"ת ישא יוסף (ח"ג סי' סז) בדבר מילה בתוספת שבת. הנה כת"ר העיר שתי הערות. האחת, כי מ"ש בספר שמירת שבת כהלכתה (פ' מו סעי' טו) למול בזמן תוספת שבת, אין זו הוראה של מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל, דבר זה איני יודע,  [ואולי כדאי לפנות להגר"י נויבירט (שליט"א) זצ"ל].

אולם מ"ש כי מרן הגרי"ש חזר בו ממה שציין לדברי הפר"ח כי יש למול בכה"ג, למרות שקיבל שבת, אבוא בקצרה.

אין בידי להוסיף הרבה על מה שכתבתי רק זאת מה שכבודו רוצה לומר כי מרן (שליט"א) זצוק"ל חזר בו מהוראתו במכתב, ואזלינן בתר "משנה אחרונה", והבאתם ראיה מכך ששאלו אותו בדרך מהכא להתם, לענ"ד באופן כללי כאשר לפנינו הוראה שהורה רבינו לכתוב כמו בנידון דידן, ואף ציין רבינו (שליט"א) זצוק"ל את דברי הפר"ח, הרי על הוראה זו סמכינן יותר מאשר על תשובה שניתנה בע"פ, ולכן נדמה שמשנה בתרא היא דווקא המשנה הקודמת בזמן, בפרט בנידון דידן שאין בזה סתירה עקרונית שהרי גם לדבריך הורה מרן (שליט"א) זצוק"ל שימולו בזמן תוספת שבת, אלא שהסכים שישאל המוהל (על קבלה זו). והסכמה זו נראה שהיא בבחינת מהיות טוב, שהרי אם מועלת התרה אדרבה שיעשה התרה, אבל הדין הוא שאף בלא התרה צריך למול, ופשוט הוא.