הבא: סימן כ"ט בענין ברכת כהנים בכהן קטן <<

או"ח ג' סימן כ"ח

ברכת כהנים כאשר הש"צ שכח יעלה ויבוא

שליח ציבור ששכח יעלה ויבוא והמשיך בתפילתו ועלו הכהנים לדוכן וברכו, ואח"כ החזירוהו לרצה, האם צריכים הכהנים לשוב ולשאת כפיהם.

הנה בקובץ תשובות (ח"ג סי' יד) דן רבינו זצוק"ל במקרה שש"צ סיים התפילה בלא שהכהנים נשאו כפיהם, אם יכולים לשאת כפיהם לאחר חזרת הש"צ. והעלה רבינו שאין מקום לברכת כהנים לאחר חזרת הש"צ, והזכיר דברי הירו' במסכת תענית דלא מצינו נ"כ בלי תפילה.

ובנידון דידן ראיתי בשו"ת הר צבי (או"ח סי' ס"א) שתלה הדבר במה שחקרו במי שלא אמר יעלה ויבוא אי חשיב כמו שלא התפלל כלל, או שנחשב הדבר כתפילה רק שצריך לחזור בשביל ההזכרה, והביא בענין זה דברי התוס' (ברכות דף כו ע"ב וראה שו"ע סי' קח וסי' רצב) אודות מי שטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא במנחה דאין צריך להתפלל ערבית שתים, משום דחשיב שהתפלל מנחה רק שלא הזכיר ר"ח, ויש ראשונים דס"ל דצריך להתפלל ערבית שתים משום דלא נחשב שהתפלל מנחה כלל.  וא"כ לענין נידו"ד, אם נחשב שלא התפלל כלל הרי דהברכת כהנים נאמרה שלא על סדר התפילה וצריכים לחזור ולשאת כפיהם, דהרי אין נ"כ בלא תפילה, וכמו שהעלה רבינו. אולם אם חשיב תפילה רק שחוזר בשביל ההזכרה, הוה שפיר נ"כ על סדר התפילה ויצאו י"ח בברכת כהנים. וע"ע בדבריו מה שרצה לומר דיצאו י"ח הנ"כ אליבא דכו"ע, הואיל ויש כאן תפילת ציבור בלחש וחשיב מה"ט נ"כ בתוך תפילת ציבור, עי"ש. ואכן הכריע שאין חוזרים לשאת כפיהם.

וכך שמעתי גם מרבינו מרן זצוק"ל שאין הכהנים צריכים לשוב ולעלות לדוכן, ואפשר לסמוך ע"כ שיצאו י"ח ברכת כהנים במה שנשאו כפיהם בפעם הראשונה.