הבא: סימן קס"ז בענין קריאת מגילה לנשים בפורים המשולש <<

או"ח ב' סימן קס"ו

הדלקת נ"ח בהולכי דרכים

בנידון שאלתו, שהוא עומד לשוב בחנוכה מחו"ל והוא עוזב האכסניה שלו – בעוד היום גדול ונוסע לכוון שדה התעופה ובשעת שקיעה יהא בדרך לשדה התעופה (אחרי עזיבתו את מקום האכסניה בחו"ל) ואין מדליקין עליו בביתו, אמנם אם הוא רואה בדרכו נר חנוכה שדולק כדינו בביתו של יהודי – לאפוקי חנוכיה המודלקת ברשות הרבים שאין לברך עליה, יכול לברך שעשה ניסים כמבואר בשו"ע (תרעו ס"ג). אבל וודאי שאינו יכול לברך להדליק נר של חנוכה.

לא אכחד שמידידי הגאון ר"י ליוואביץ שליט"א שמעתי שבדידו הוה עובדא ואמר מרנא הגאון הגרמ"פ פיינשטיין זצוק"ל להדליק בדרך. בתחילה אף נטה לומר לו שידליק בשדה התעופה ולאחר מכן אמר לו שידליק בבית של יהודי שנכנס שם באופן ארעי על אם הדרך,  ובעוניי לא זכיתי להבין שהרי אין זה ביתו. ואח"ז ראיתי שנדפסו הדברים בשו"ת אגרות משה (ח"ח או"ח ח"ה סי' מג) במה שחידש שם שיכול לחייב בעצמו ע"ש. וכפי שהביאו שם הדברים אמורים גם כאשר מדליקים עליו בביתו, ולכאורה דבר זה מחודש דהרי יכול לצאת ע"י אשתו שמדלקת ואכמ"ל. מכל מקום לדעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אין להדליק נ"ח בדרך, כי במציאות באותה שעה אין לכם מקום הראוי להדלקה.