או"ח ב' סימן נ"ט

בשכח  ולא אמר "השכיבנו" בתפילת ערבית

בס"ד יום ב' כ' אדר א'

ידי"נ הרה"ג ר"ה קולין שליט"א

אודות מי שאמר פסוק ה' שפתי תפתח וגו' בתפילת ערבית ונזכר שלא אמר השכיבנו.

הנה יש לדון אם אמירת ה' שפתי וגו' הוי חלק מהתפילה, יעויין בביה"ל (סי' קיא ד"ה חוזר ואומר וע"ע אגר"מ או"ח ח"ד סי' כד אות ח), ואמנם מצאנו בחבל אחרונים שדנו אם מותר לענות לקדיש וקדושה אחרי אמירת ה' שפתי וגו' בטרם התחיל הברכה (ראה סי' קכב, וסי' קכג, ועיין כה"ח סי' קיא סק"ח) ובשאילתא דידן דעת רבינו מרן עט"ר שליט"א דטעות זו שאמר ה' שפתי תפתח וגו' לפני אמירת השכיבנו ה"ז כאמירת פסוק בין הפרקים בק"ש וברכותיה, וצריך לשוב ולומר השכיבנו ואח"ז להתפלל. אולם אם התחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה הרי אינו חוזר להשכיבנו – ויכול לומר השכיבנו אחרי התפילה כדין ברכות ק"ש (כמבואר בשו"ע סי' סב ס"ב), ובביה"ל הנז"ל וראה מנח"י (ח"ח סימן טז) ועפ"י המבואר הדין הוא ש"יכול לומר" ואכמ"ל.

והנני בזה ידידו"ש