או"ח א' סימן ז

זמני הנחת תפילין דר"ת בשעה"ד

בעניין מי שמחמת דוחק זמן אינו יכול להניח תפילין דר"ת אחרי התפילה, ובחזרת הש"ץ לא אריך להניחם ראה פרמ"ג (סי לד משב"ז סק"ב). ושתי אפשרויות לפניו לדחות הנחת תפילין דר"ת באמצע היום, ופעמים יכול לבא לידי מצב שלא יניח תפילין דר"ת, או להניח תפילין דר"ת לפני התפילה. שמעתי מרבינו עט"ר שבכה"ג עדיף להניח תפילין דר"ת לפני התפילה בלא ברכה (שהרי תפילין דר"ת מניחם על צד הספק כמבואר בביה"ל סי' לד ד"ה יניח).