או"ח א' סימן ו

הנחת תפילין בחוה"מ ע"י בני חו"ל  הנמצאים בא"י

שאלתו כיצד ינהגו אותם שנוהגים להניח תפילין בחוה"מ כדעת הרמ"א (או"ח סי' לא), ובאו לאר"י למקום שאין מניחים תפילין ודעתם לשוב למקומם. נצטויתי ע"י מרן (שליט"א) זצוק"ל להשיבו – שיניחו תפילין בצנעא בביתם.

על הדברים הנ"ל הוסיף מרן עט"ר בכתי"ק: "הדברים הנ"ל פשוטים הם. בברכת התורה, יוסף שלו' אלישיב".

[מכאן אנו למדים דלדעת מרן (שליט"א) זצוק"ל בהנחת תפילין בחוה"מ יש לנהוג כחומרי מקום שיצא משם, וכן מובא מהגרא"ז מלצר, אמנם בשם החזו"א והרב מבריסק מובא שמחלוקת בדין כמו הנחת תפילין בחוה"מ אין בה חומרי מקום שיצא משם, ועיין גם אגר"מ או"ח ח"ד סי' קה אות ה].