או"ח א' סימן ב'

נט"י אחרי תרומת דם

במענה לשאלותיו אודות נט"י אחרי תרומת דם. הנני להודיעו דעת מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א.

א. מסתבר דתרומת דם הינה בכלל הקזת דם שעל זה שנינו דמקיז דם ולא משי ידי' מפחד שבעה ימים (פסחים קיב ע"א, או"ח סי' ד סעיף יט) – ולכן יש ליטול ידים אחרי תרומת דם. [בדיקת דם שנוטל כמות קטנה של דם אינה הקזה ומשום כך אחרי בדיקת דם כגון לצורך בדיקת סוכר אינו חייב ליטול ידים].

ב. למרות החיוב ליטול ידים, הרי בהעדר מים ליד המיטה יכול לברך ברכת הנהנין ולאכול ולשתות מיד לאחר תרומת הדם כיון שהוא לחזק הגוף (ובתנאי שלא נגע במקומות המכוסים, וידיו נקיות) ואחרי זה יקום וילך ליטול ידיו.