הבא: סימן קס"ד בדבר החובה להשכיר עצמו לפועל כדי לזון אשתו <<

אבן העזר סימן קס"ג

כמה הוראות בענין "מוכת עץ"

א. מוכת עץ שרק בשעת הגט נודע שהיתה מוכת עץ כתובתה מנה. ופשוט הוא כמבואר בשו"ע (סי' סז סעי' ה). [ודלא כמובא באוצה"פ (בהשמטות לסי' סז סק"ו אות א) ממנהגי ק"ק ארגיל (עי"ש) שהמנהג שכתובתה מאתים "שא"א שלא ישארו מעט מן הבתולים"].

ב. מעשה היה שבא א' לרב מסדר קידושין והעיד בפניו שהכלה מוכת עץ, וירא לספר דבר זה לחתן, ושאל הרב המסדר כדת מה לעשות. דאמנם קי"ל (שם) דאפי' לא הכיר בה אין זה מקח טעות אבל עכ"פ כתובתה מנה, ואם יכתבו בכתובה מאתים הויא כתובה פסולה והוה נישואין בלי כתובה. ואמר מרן רבינו זצוק"ל דהרב המסדר יאמר לחתן שיתחייב במאתים זוז אפי' אם חייב לה מן הדין רק מנה. (וכבר הבאנו במק"א דכן כתב גם באגר"מ או"ח ח"ד סי' קיח).

ג. ובמקרה שהע"א העיד בזה אחר הנישואין ואחר שכתבו מאתים בכתובה, ובאו לשאול דלכאו' צריך לספר לחתן משום שהכתובה פסולה וחי בלא כתובה. אמר רבינו דאין זה נחשב ששוהה עם אשתו בלא כתובה דהרי האשה יכולה לגבות ע"י כתובה זו.

אבל הבנתי מרבינו דבמידת האפשר רצוי לסדר הכתובה שיכתבו בה מנה כדין מוכת עץ שכתובתה מנה.