הבא: סימן מ"ג בענין כשרות לבוא בקהל בניטלה ביצה אחת <<

אבן העזר סימן מ"ב

בענין עולים מרוסיה בחשש "סבותניקים"

בענין עולים מרוסיה בחשש "סבותניקים"

אודות שאלתך בדבר משפחה שעלתה מרוסיה ואף בהיותם שם קיימו מצוות, ועורר אחד מהמתעסקים עמהם דיתכן ויש לחוש שהם מה"סבותניקים" [תנועה שהתפתחה בין איכרים רוסים שעיקרה שמירת שבת].

בהתאם לבקשתך, שאלתי קמיה מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל וצוה לברר אצל המומחים לדבר אם אכן כת זו הקפידה רק על שמירת שבת, והוברר שאכן כך הדבר. והשיב רבינו דמכיון שהמשפחה המדוברת שמרה כל המצוות גם בהיותם ברוסיה ניתן להחשיבם כיהודים. עד כאן תשובת רבינו זצוק"ל.

וכדי שלא יגרם מכשול הנני להוסיף בזה.

המדובר היה כאשר לא חששו לשקר וזיוף. וכל הדיון היה אם משפחה שהוחזקה בשמירת מצוות יש מקום לחוש שמא מקורה מסבותניקים היות וברוסיה היתה כת גדולה של סבותניקים.

לא התקיים דיון אודות עצם הענין של הסבותניקים מהו מעמדם ההלכתי [גוי, ספק גוי]. ומפורסם מה שמביאים בשם מרן החפץ חיים זי"ע שהיה אומר שכפי הנראה "נוזל בעורקיהם דם יהודי שנתערב בהם בתקופת הקנטוניסטים או שמא בתקופה יותר קדומה", כמובא בספר חפץ חיים (להרב ישר בעמ' תתתב). אמנם נדמה כי נדייק אם נאמר שדעתו של מרן רבינו זצוק"ל היתה שאף אם "נוזל בעורקיהם דם יהודי" – הרי להלכה הינם גויים.

בנידון דידן הסתמך מרן רבינו זצוק"ל על כך שהמשפחה שמרה מצוות, ולא היתה – כנראה ריעותא מוכחת ששייכה אותם לכת זו, כי כידוע – גם בין הסבותניקים היו הבדלים בקיום מצוות (ראה קונטרס שבת של מי). אולם מכיון שבנדון דידן מדובר בחשש שהועלה ללא ידיעה אודות שייכות המשפחה, סבר מרן רבינו זצוק"ל שדי בבירור זה.

לגבי נידון יוצאי הכפר אילינקה – שלגביהם נטען כי התגיירו כדין ואף הביאו עדות שהיו מייצרים ציציות – ושומרי מצוות ברוסיה סמכו עליהם, אין בידי דבר ברור ממרן רבינו זצוק"ל.