בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • פולמוס גבולה הדרומי של ארץ ישראל  ודינה של הערבה הצפונית הצפונית והדרומית
  • דינם של נטיעות הצלה בדרום תוך עיון בפסקי רבותינו בסוגיות דומות
  • שאלת אינו מתכוון בשביעית – שאלה מצויה למעשה
  • האם ישנו איסור אמירה לנכרי בשביעית
  • הדרים בשביעית
  • חשש קבוע בדמי שביעית וספיחין
  • מהו הזמן ממנו יש לחוש לאיסור ספיחין
  • הפקר בפירות הגדלים בחצר הסמוכה לשלו
  • ועוד.