בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • מדיני תוספת שביעית
  • ביאורים בדרשת "בחריש ובקציר תשבות"
  • הלכות הנוגעות למעשה בענין חיוב הפרשת חלה וצירוף הסל במצות
  • מכתב מאת הגאון רבי משה טבאל זצ"ל בענין פרי השסק המשווק בתקופה זו – מהי שנת המעשר שלו.
  • מאמר בביאור שיטת הרא"ש בעניין זריעה על גג מחובר ודעות רבותינו בעניין זה הלכה למעשה בזריעה על גבי מצע מנותק מאת מורנו ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א.
  • הודעה בדבר ערך הפרוטה בזמננו
  • הפרשת חלה לאחר שפקע שם לחם.
  • תשובה בענין שיעור תרומה גדולה בהפרשת חלה.
  • זריעת כלאים באופן שהירקות אינם יכולים לצמוח. 
  • על הספר 'דיני תרומות ומעשרות לאר"י ז"ל.