בין הנושאים המובאים בגיליון:

תוכן העניינים

 • הרב משה טבאל זצ"ל בעניין תרומות ומעשרות
 • ברכת שהחיינו וברכת האילנות בעצים מורכבים
 • רשימה מעודכנת של פירות ’שהחיינו‘
 • שביל המפסיק בין שתי שדות
 • חובת מעשר מפירות שנפלו מענפי אילן שיוצאים על המדרכה
 • איסור חדש בנבטים
 • מדיני הפרשת חלה המצויים במצות חבורה
 • ברכה לאחר הפרשת חלה
 • בענין עשבים שעלו מאליהן, ודין חשד במקיים כלאים
 • מתנות עניים במשנת פאת השלחן
 • בדיני מחיצה בכלאים
 • סיכום סיור חנטה בעצי פרי צבר, אבוקדו, שסק ואפרסק
 • ועוד