בין הנושאים המובאים בגיליון:

תוכן העניינים

  • קדושת שביעית ואיסור ספיחין בירקות הנלקטים בשמינית
  • נידונים ושאלות בעניני ביעור
  • לוח הביעור
  • עשיית 'שייק' מפירות שביעית
  • פירות שחנטו בתחילת שמינית 
  • קדושת שביעית בצמר גפן
  • תגובות לגליונות קודמים
  • ועוד