בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • דיני שביעית בעציצים בתוך הבית
  • נטילת ידים בגינה בשמיטה
  • לקראת שנת השמיטה – היערכות לבעלי גינות ועציצים
  • פרוזבול בערב שמיטה
  • שביתת הארץ בשביעית וכיוון מחשב השקאה בערב שביעית
  • מלאכות דרבנן שבאות להציל מהפסד, האם ומתי מותר לעשותם בשמיטה
  • היתר צורת הפתח בכלאי זרעים
  • כמה גפנים נחשבים כרם – שלוש דרכים בשיטת הרמב"ם
  • עצה לנתינת מתנות כהונה ולויה בזמן הזה
  • דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בענין אתרוגי מרוקו