בין הנושאים המובאים בגיליון:

 • הוראות למעשה מן ההלכות הנובעות מהתחלפות שנת המעשר בט"ו בשבט.
 • קריאה לתיקון מצות נתינת מעשר עני.
 • שאלה למעשה בדיני הפרשה מן הרע על היפה במעשר עני.
 • בירור דעת החזו"א בענין גידולי מים בשביעית ושאר מצוות התלויות בארץ
 • הפרשת תרומת מעשר ממעשר ראשון על ידי הישראל. 
 • חסה שהושארה לזרעים האם צריך להרחיק בינה לבין הירק כדין תבואה וקטנית. 
 • האם מותר להעביר יחדיו עציצים משני מינים שהם כלאים זה בזה. 
 • עציצים קטנים שגידוליהם אינם יכולים להוציא פירות טובים – האם מותרים בכלאים.
 • גדרי עץ וירק להלכותיהם. 
 • מהו שיעור הקמח המחייב בחלה בעוגות טורט ושאר עיסות העשויות מבלילה רכה. 
 • ביאור בדין ממעט במעשרות כשטעה באומד הפירות שבידו.
 • ממכתבי הגאון רבי משה טבאל זצ"ל מובאת רשימה בהלכות 'צדק שלך ותן לו' במעשר עני – הלכות בספק מעשר עני, עוד מובאת שאלה בדבר מחיצה שאינה קבועה בין עציצים.