בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • הדלקת נר שבת וחנוכה בשמן טבל
  • הפרשת תרו"מ מאתרוג שגדל בבקבוק ליקר
  • מאמר על ענין לימוד פרטי מצוות התלויות בארץ
  • חלה שנתערבבה בחולין ונאכלה חתיכה אחת המתערובת
  • נודע לו בשבת שיש בביתו עציצים זרועים כלאים
  • הפרשת תרומות ומעשרות על פירות גזולים מגוי
  • גפת
  • גידרה של תקנת דמאי ולמה נצרכה קבלת חברות
  • חצר מוקפת גדר האם הרחקות לכלאים מועילות בה
  • האם צריך להרים תרומה שהתערבה בחולין ונפלה למין אחר