בין הנושאים המובאים בגיליון:

 • דברי הספד על הגר"נ קרליץ – שומר משמרת השביעית
 • דיני מעשר עני למעשה
 • האם ניתן לסמוך על הפרשת מי שאינו בקי בדיני תרו"מ
 • הוראות האר"י הקדוש בעניין הפרשת תרו"מ
 • הנאמנים על המעשרות בזמן הזה
 • האם עם הארץ נאמן לומר שפירותיו פטורים מתרו"מ
 • הפרשת תרו"מ מאריזה אחת על חברתה
 • נתינת דמאי וספק איסור לחולה ולבריא
 • הערה מעשית לנוהגים להפריש תרו"מ באמירת הנוסח הקצר
 • הרחקות כלאיים בין עציצים
 • כשרות הלולב הקנרי – בירור דעת החזו"א