בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • הפרשת תרו"מ דרך הטלפון
  • הפרשת תרו"מ על ידי קטן
  • חיוב תרו"מ בצמחי מרפא ובמאכל לבהמה
  • הפרשת חלה בשבת להציל מאיסור
  • הלכות מעשיות הנובעות מדיני ט"ו בשבט
  • חידושים בענייני מצוות שיש בקיומם דין 'לכם' מאת ראש בית המדרש
  • חיוב תרומות ומעשרות בנטע רבעי ובפירות המגיעים מחו"ל
  • תרו"מ ב'יין שני'
  • ערלה בפטל
  • שאלות למעשה שהתעוררו בבית המדרש