בין הנושאים המובאים בגיליון:

 • הפרשת תרו"מ דרך הטלפון
 • דברי זכרון והספד על הרב שלנגר זצ"ל
 • כלאי הכרם
 • על הספר עוד ינובון בשיבה
 • שליחות בתרומה
 • שיטת החזון איש בספיקא דדינא
 • הוראות לקטיף חוויתי
 • הפרשת חלה מקמחים מלאים
 • הפרשת תרו"מ מעלי גפן ועלי פסיפלורה
 • גדרי אכילת קבע ואכילת עראי במעשרות
 • כריתת האמנה לחיוב תרו"מ
 • לוח ערלה חורף תש"פ

הגיליון מוקדש לעילוי נשמתו של

הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל

עורך גיליונות "הליכות שדה" במשך עשרות שנים.

נלב"ע ה' אב תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.