בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • תרומות ומעשרות בזה"ז
  • ברכת פדיון מעשר שני
  • עקירת אילן
  • כלאי הכרם