בין הנושאים המובאים בגיליון:

שביעית

  • עבודת נכרי בקרקע ישראל
  • ביעור מעשרות
  • לוח מועדי ביעור שביעית

ערלה

  • לוח אחוזי הערלה לקיץ תשע"ה